Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Akademia Rozwoju SMART UP Marek Podbielski, zwana dalej WŁAŚCICIELEM szanuje prywatność użytkowników prowadzonego przez siebie SERWISU. Dlatego, z uwagi na dążenie do rzetelności oraz transparentności działań związanych z prowadzeniem serwisu prostanauka.pl, ustanawia POLITYKĘ, która stanowi informację o stosowanych standardach i praktykach w zakresie przetwarzania informacji o użytkownikach SERWISU, w tym informacji, które stanowią DANE OSOBOWE, a które jakikolwiek użytkownik może dostarczyć WŁAŚCICIELOWI w trakcie korzystania z SERWISU.
 2. Przed skorzystaniem w jakiejkolwiek formie z SERWISU, w tym przed skorzystaniem z informacji umieszczonych w SERWISIE, każdy użytkownik winien zapoznać się z pełną treścią POLITYKI. Korzystanie z SERWISU oznacza akceptację procedur i standardów stosowanych przez WŁAŚCICIELA i wynikających z POLITYKI.
 3. W przypadku braku akceptacji POLITYKI w całości lub jakiejkolwiek części, prosimy o nie korzystanie z SERWISU. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z treścią POLITYKI uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z WŁAŚCICIELEM Serwisu, korzystając z danych kontaktowych podanych na końcu POLITYKI.
 4. SERWIS realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

Definicje

 1. Jeśli w treści POLITYKI wprost nie zastrzeżono odmiennie, następującym zwrotom pisanym wielkimi literami nadano następujące znaczenie:
  1. ADRES IP – oznacza adres protokołów internetowych, który stanowi informację, która umożliwia identyfikację konkretnego UŻYTKOWNIKA;
  2. DANE OSOBOWE – oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 6 Ustawy, udostępniane przez UŻYTKOWNIKÓW, a zbierane za pośrednictwem SERWISU,
  3. WŁAŚCICIEL – oznacza Akademia Rozwoju SMART UP Marek Podbielski z siedzibą w Olsztynie, Regon 510133077, NIP 739-123-10-60;
  4. POLITYKA – oznacza niniejszą politykę prywatności SERWISU;
  5. SERWIS – oznacza serwisy internetowe w domenie www.smart-up.pl.pl;
  6. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  7. UŻYTKOWNIK – oznacza podmioty odwiedzające oraz korzystające, w tym poprzez udostępnianie swoich DANYCH OSOBOWYCH, z SERWISU;
  8. FORMULARZ – oznacza ankietę w wersji elektronicznej, dostępną poprzez SERWIS, służącą pozyskiwaniu DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA.

Zasady zbierania DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dla korzystania z SERWISU nie jest konieczne podawanie DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW, przy czym podczas korzystania z SERWISU mogą być gromadzone w sposób automatyczny dane lub informacje dotyczące UŻYTKOWNIKÓW, w szczególności zaś ADRESY IP, pliki „cookies”, tagi internetowe i dane o nawigacji.
 2. Korzystanie z niektórych zawartości SERWISU może wiązać się z koniecznością udostępnienia przez UŻYTKOWNIKA DANYCH OSOBOWYCH, przy czym udostępnienie DANYCH OSOBOWYCH zawsze jest dobrowolne. Niepodanie DANYCH OSOBOWYCH wiązać się może z ograniczeniem w dostępności do zawartości SERWISU. 
 3. Korzystanie z SERWISU za pośrednictwem urządzeń mobilnych wiąże się z możliwością pozyskania przez WŁAŚCICIELA danych identyfikacyjnych ww. urządzeń, w tym operatora usługi internetowej dostarczanej do urządzenia mobilnego oraz numeru abonenta.
 4. WŁAŚCICIEL prowadzić może sondaże oraz ankiety, jak i zadawać pojedyncze, skonkretyzowane pytania w celu udostępnienia przez UŻYTKOWNIKA określonych danych, w tym DANYCH OSOBOWYCH.
 5. Partycypacja, jak i udzielanie odpowiedzi w ramach działań wskazanych w punkcie 9 POLITYKI jest zawsze dobrowolne.
 6. DANE OSOBOWE udostępniane za pośrednictwem SERWISU nie mogą obejmować tzw. danych wrażliwych w rozumieniu RODO.
 7. WŁAŚCICIEL podejmuje działania przewidziane przepisami USTAWY w przedmiocie ochrony udostępnionych przez UŻYTKOWNIKÓW, w trakcie lub w związku z korzystaniem z SERWISU, DANYCH OSOBOWYCH.

Zakres udostępnienia oraz przetwarzania DANYCH OSOBOWYCH przez UŻYTKOWNIKA

 1. WŁAŚCICIEL może prosić UŻYTKOWNIKA o podanie DANYCH OSOBOWYCH, które są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego FORMULARZA, np. w celu otrzymywania wiadomości od administratora SERWISU, dokonania zakupu usług oferowanych UŻYTKOWNIKOM za pomocą SERWISU, pozyskania kontaktu handlowego.
 2. DANE OSOBOWE podawane w FORMULARZACH mogą być przekazywane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi, takim jak serwisy obsługujące płatności lub też innym podmiotom, z którymi administrator SERWISU w tym zakresie współpracuje.
 3. UŻYTKOWNIK w każdej chwili może odwołać zgodę na przetwarzanie swoich DANYCH OSOBOWYCH. Odwołanie zgody na przetwarzanie DANYCH OSOBOWYCH wiązać się może z brakiem możliwości korzystania przez UŻYTKOWNIKA z niektórych funkcjonalności SERWISU.
 4. UŻYTKOWNIK może w dowolnej chwili zażądać usunięcia w całości bądź w części swoich DANYCH OSOBOWYCH. Żądanie usunięcia w całości bądź w części DANYCH OSOBOWYCH wiązać się może z brakiem możliwości korzystania przez UŻYTKOWNIKA z niektórych funkcjonalności SERWISU.
 5. WŁAŚCICIEL może odmówić usunięcia DANYCH OSOBOWYCH w przypadku naruszenia przez UŻYTKOWNIKA regulaminów SERWISU lub innych, wiążących UŻYTKOWNIKA, regulaminów, a także naruszenia przez UŻYTKOWNIKA przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a zachowanie DANYCH OSOBOWYCH wiąże się z ustaleniem okoliczności naruszeń oraz ustaleniem odpowiedzialności UŻYTKOWNIKA.
 6. DANE OSOBOWE podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 7. DANE OSOBOWE umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, z wyjątkiem punktu 14, są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.

Bezpieczeństwo Danych Osobowych

 1. WŁAŚCICIEL zobowiązuje się do szczególnej dbałości o właściwy stopień zabezpieczeń oraz do zachowania poufności zgromadzonych za pośrednictwem SERWISU informacji, w tym zaś DANYCH OSOBOWYCH.
 2. WŁAŚCICIEL w szczególności, wypełnia wszelkie obowiązki spoczywające na nim jako na administratorze danych osobowych, a wynikające z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym RODO.

Informacje zbierane automatycznie; polityka „cookies”

 1. Poza dobrowolnie udostępnianymi przez UŻYTKOWNIKA DANYMI OSOBOWYMI oraz rejestrowanymi ADRESAMI IP, WŁAŚCICIEL za pośrednictwem SERWISU zbiera informacje o UŻYTKOWNIKACH wykorzystując pliki „cookies”, tj. pliki zawierające dane informatyczne, które zapisywane są na urządzeniu końcowym UŻYTKOWNIKA, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z SERWISEM. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym „cookies” oraz uzyskującym do nich dostęp jest WŁAŚCICIEL oraz Google.
 2. Google:
  1. „cookies” wykorzystuje celem tworzenia statystyk SERWISU;
  2. umocowany jest do udostępnienia informacji o „cookies” podmiotom zewnętrznym, jeśli wymagają tego przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa, jak i w przypadku powierzenia przetwarzania informacji o cookies” podmiotom zewnętrznym.
 3. Pliki „cookies” nie służą do identyfikacji tożsamości UŻYTKOWNIKA, nie powodują zmiany konfiguracji urządzeń UŻYTKOWNIKA oraz nie mają żadnego wpływu na działanie tych urządzeń.
 4. Pliki „cookies” wykorzystywane mogą być w celu:
  1. dostosowania zawartości SERWISU do preferencji UŻYTKOWNIKA oraz optymalizacji korzystania z SERWISU;
  2. indywidualizację SERWISU;
  3. tworzenia statystyk dotyczących korzystania z SERWISU.
 5. W ramach SERWISU wykorzystywane są pliki „cookies”:
  1. sesyjne, tj. pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia SERWISU dokonanego w dowolnej formie przez UŻYTKOWNIKA i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelniania.
  2. Google Analytics (tzw. cookies www.google.com/analytics), które służą tworzeniu statystyk SERWISU.
 6. Każda przeglądarka internetowa zawiera opcję wyłączenia plików „cookies” dla konkretnej witryny lub dla wszystkich witryn internetowych. Celem uzyskania informacji o sposobie wyłączenia plików „cookies” należy zwrócić się o przedmiotową informację do producenta stosowanej przeglądarki.
 7. Pozostawanie w SERWISIE bez dokonania wyłączenia plików „cookies” wiąże się z wyrażeniem zgody na pobieranie plików „cookies”. Szczegółowe informacje o „cookies” uzyskać można w sekcji Pomoc stosowanej przeglądarki internetowej.

Kontakt

 1. Wszelkie kontakty UŻYTKOWNIKA z WŁAŚCICIELEM podejmowane są za pośrednictwem:
  1. poczty e-mail pod adresem biuro@smart-up.pl;
  2. poczty tradycyjnej kierowanej na adres: Akademia Rozwoju SMART UP Marek Podbielski, ul. Turkowskiego 11 lok. 5, 10-691 Olsztyn;
  3. telefonu, pod numerem 511-026-062.

Masz dodatkowe pytania?
Skontaktuj się z nami

 

SMART UP Akademia Rozwoju

ul. Turkowskiego 11 lok. 5

10-691 Olsztyn, Polska

tel. 511 026 062

https://www.smart-up.pl