Regulamin

Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem) został stworzony w celu określenia zasad i warunków korzystania z serwisu internetowego (zwanego dalej Serwisem), znajdującego się na domenie prostanauka.pl,  jak również warunków zawierania za pośrednictwem Serwisu Umów o świadczenie usług edukacyjnych oraz praw i obowiązków ciążących na każdej ze stron zawierających te Umowy.

Właścicielem Serwisu jest SMART UP Akademia Rozwoju Marek Podbielski z siedzibą w Olsztynie, ul. Turkowskiego 11 lok. 5, 10-691 Olsztyn, NIP: 739-123-10-60, REGON: 510133077.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących treści Regulaminu prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują się w punkcie §8, ust. 4 Regulaminu. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, WYMAGANIA TECHNICZNE

§ 1.

 1. Serwis prowadzi sprzedaż kursów Metod Efektywnej Nauki według określonych w treści Serwisu wariantów.
 2. W celu skorzystania z Serwisu, jak również z oferowanych za jego pomocą usług edukacyjnych, niezbędne jest posiadanie przez Płatnika i/lub Uczestnika:
  1. komputera lub innego urządzenia umożliwiającego korzystanie z przeglądarki internetowej: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera lub Safari;
  2. jednej z przeglądarek, o których mowa powyżej, obsługującej technologię plików „cookies”;
  3. dostępu do Internetu o parametrach pozwalających na dobrą jakość przekazu - (min. 512 kbps);
  4. aktywnego konta e-mail. 
 3. Jeśli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, następującym zwrotom pisanym z wielkimi literami nadano następujące znaczenie:
  1. USŁUGODAWCA – oznacza właściciela Serwisu, tj. SMART UP Akademia Rozwoju Marek Podbielski z siedzibą w Olsztynie, ul. Turkowskiego 11 lok. 5, 10-691 Olsztyn;
  2. ZGŁOSZENIE – oznacza formularz dostępny w Serwisie umożliwiający zawarcie Umowy i zapisanie Uczestnika na Kurs;
  3. PŁATNIK – oznacza osobę zamierzającą dokonać zawarcia Umowy lub dokonującą zawarcia Umowy z wykorzystaniem Serwisu, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  4. UCZESTNIK – osoba wskazana w Zgłoszeniu przez Płatnika, korzystająca w sposób bezpośredni z Kursu;
  5. KURS – oznacza dostępne w Serwisie usługi edukacyjne, będące przedmiotem Umowy;
  6. UMOWA – oznacza umowę sprzedaży usług edukacyjnych, zawieraną pomiędzy Płatnikiem, a Usługodawcą.
  7. Zasady zbierania oraz przetwarzania danych osobowych Płatników oraz Uczestników określone zostały w Polityce Prywatności. Jest ona dostępna na stronie internetowej http://prostanauka.pl/polityka-prywatnosci

 

WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG

§ 2.

 1. Przedmiotem zawieranej za pośrednictwem Serwisu Umowy jest świadczenie przez Usługodawcę usług edukacyjnych w zakresie wybranego przez Płatnika Kursu.
 2. Kursy oferowane przez Usługodawcę prowadzone są w systemie online, w trybie „live”, a do ich przeprowadzenia Usługodawca wykorzystuje ogólnie dostępne portale świadczące usługi transmisji webinariów w oparciu o odrębne umowy.
 3. Świadczenie usługi rozpocznie się nie póżniej jak 30 dni od momentu wypełnienia formularza Zgłoszenia i po otrzymaniu przez Usługodawcę należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności tytułem zapłaty ceny Kursu, a w przypadku wybrania płatności w systemie ratalnym – po wniesieniu pierwszej z należnych płatności.
 4. Płatnik podczas wypełniania formularza Zgłoszenia wskazuje osobę, która będzie Uczestnikiem Kursu.
 5. Płatnik oświadcza, że stan zdrowia Uczestnika nie stoi na przeszkodzie jego uczestnictwu w Kursie będącym przedmiotem Umowy.
 6. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Uczestnikowi w formie elektronicznej  materiały dydaktyczne objęte programem Kursu.
 7. Zgodnie z metodyką i w zależności od sposobu prowadzenia zajęć, materiały będą dostarczane uczestnikom drogą elektroniczną przed lub w trakcie trwania każdych zajęć.
 8. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie ustalony w trakcie spotkania organizacyjnego, prowadzonego online podobnie jak zajęcia kursowe, w którym Uczestnik (lub w jego imieniu Płatnik) jest zobowiązany wziąć udział.
 9. O terminie spotkania organizacyjnego każdy Uczestnik (i/lub Płatnik) zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailowo na numer lub adres wskazany w Zgłoszeniu na Kurs w terminie nie krótszym niż 2 dni przed zaplanowanym terminem spotkania organizacyjnego.
 10. W przypadku Kursów, co do których Płatnik wybrał opcję zapłaty w formie niejednorazowej spłaty, przekroczenie terminu którejkolwiek z płatności skutkuje naliczeniem odsetek ustawowych oraz utratą ewentualnych rabatów, o ile Usługodawca, nie bank, jest oferentem formy zapłaty podzielonej na cząstkowe kwoty. W przypadku takiego wariantu zapłaty za Kurs, termin drugiej płatności przypada po 30 dniach od zarejestrowania Zgłoszenia przez Płatnika, zaś terminem dla kolejnych wpłat są przypadające miesięcznice tej daty.
 11. W przypadku Kursów, które w swojej ofercie przewidują udostępnienie Płatnikowi cyfrowego zapisu nagrań wideo z przeprowadzonych zajęć, Usługodawca może to czynić cząstkowo, w zależności zaistniałej od potrzeby (np. w sytuacji usprawiedliwionej nieobecności Uczestnika). Pełny dostęp do wszystkich materiałów Usługodawca zapewni  Płatnikowi w chwili zakończenia odbywania się zajęć w trybie „live”. Usługodawca może uzależnić przekazanie materiałów od uprzedniej zapłaty za Kurs, szczególnie gdy w przypadku wariantu płatności rozłożonego w czasie Płatnik nie będzie wnosił opłat w terminie ustalonym podczas wypełniania Zgłoszenia.
 12. Usługodawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia świadczenia usługi edukacyjnej - Kursu, nie dłużej jednak jak na okres 45 dni, w przypadku niemożności jej świadczenia spowodowanej utrudnieniami powstałymi ze strony podmiotów odrębnych, z którymi łączą go umowy na świadczenie usług transmisji danych. W przypadku przekroczenia tego okresu, Usługodawca zobowiązany będzie na wniosek Płatnika dotyczący rozwiązania Umowy do zwrotu środków finansowych w tej części, która została przez Płatnika nadpłacona proporcjonalnie do zajęć, które się odbyły do czasu przerwania świadczenia usługi spowodowanej działaniem podmiotów odrębnych.

 

§ 3.

 1. Umowa na świadczenie usług zostaje zawarta z dniem wypełnienia Zgłoszenia oraz dokonania pierwszej płatności według wariantu na jaki zdecydował się Płatnik, wygasa zaś z chwilą zrealizowania przez Usługodawcę programu, opartego o stosowną liczbę godzin lekcyjnych (według danego wariantu).
 2. Wypełnienie Zgłoszenia następuje przez wypełnienie formularza dostępnego za pomocą Serwisu.
 3. Do ukończenia procesu zawierania Umowy niezbędne jest – za pomocą zaznaczenia odpowiednich checboxów – dokonanie przez Płatnika akceptacji Regulaminu oraz złożenie oświadczenia, iż został poinformowany o prawie do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 7 poniżej.
 4. Płatnik (oraz Uczestnik) nie ma prawa udostępniać innym, nieupoważnionym przez Usługodawcę osobom:
  1. linku służącego do logowania się na zajęcia kursowe,
  2. materiałów wideo stanowiących cyfrowy zapis odbytych zajęć oraz innych materiałów przekazanych przez Usługodawcę związanych z prowadzeniem zajęć.
  3. Każdy Płatnik (oraz Uczestnik) nabywający Kurs zobowiązany jest dbać o to, aby inne,  nie pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym osoby nie miały dostępu do treści takiego Kursu w ten sposób, aby nie mogły ich powielać, dystrybuować, czy też w inny sposób, niezgodny z zakresem udzielonych praw, ich wykorzystywać. W przypadku wykrycia takich sytuacji Usługodawca może kierować roszczenia z tego tytułu względem Płatnika, z tytułu łamania praw do treści danego Kursu.
  4. Wszelkie treści udostępnione Płatnikowi w wyniku zawarcia Umowy za pośrednictwem linków do transmisji zajęć, plików lub treści zapisanych cyfrowo podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

§ 4.

 1. W przypadku zmiany adresu, adresu e-mail lub telefonu jednej ze stron Umowy, każda ze stron ma obowiązek poinformować drugą stronę w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.

 

§ 5

 1. Nieobecność na zajęciach, nie rozpoczęcie lub przerwanie nauki przez Uczestnika, nie jest równoznaczne z rezygnacją, odstąpieniem, wypowiedzeniem lub rozwiązaniem Umowy.
 2. Poważne zachorowanie, śmierć Płatnika lub Uczestnika i inne ważne zdarzenia losowe, niezależne od woli stron Umowy, będą rozpatrywane indywidualnie przez Usługodawcę po pisemnym zgłoszeniu i udokumentowaniu potwierdzającym stan faktyczny. W takim uzasadnionym przypadku, za zgodą obu stron umowy, możliwe jest ustalenie nowych warunków Umowy, a nawet jej rozwiązanie.
 3. Płatnik, który ze względu na chorobę Uczestnika lub inne ważne zdarzenia losowe wnosi o przerwanie nauki  może wybrać:
  1. kontynuację nauki przez Uczestnika w innym, późniejszym terminie  z grupą  ustaloną wspólnie z Usługodawcą,
  2. częściowy zwrot wniesionej opłaty za Kurs po odjęciu łącznych kosztów związanych z organizacją i prowadzeniem zajęć w części przypadającej na każdego Uczestnika grupy kursowej w chwili rozpoczęcia wybranego Kursu oraz kwoty stanowiącej zysk Usługodawcy proporcjonalnie do wykorzystanych godzin od chwili rozpoczęcia Kursu do chwili rozwiązania Umowy.
  3. O ile z przyczyn niezależnych od stron, rozwiązanie wskazane w ust. 3a nie będzie możliwe, Usługodawca zwróci Płatnikowi część wniesionej opłaty za Kurs na zasadach określonych w  ust. 3b w terminie 14 dni od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło rozwiązanie Umowy.

 

§ 6.

 1. Usługodawca oświadcza, że liczba uczestników tworzonych przez niego grup kursowych wynosi minimalnie 8, a maksymalnie 16 osób, chyba że Usługodawca i uczestnicy zgodnie postanowią o zmniejszeniu lub zwiększeniu liczby kursantów.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku braku 8 osób zainteresowanych udziałem w Kursie będącym przedmiotem Umowy w terminie 30 dni od dnia wypełnienia Zgłoszenia.
 3. Jeżeli z powodu zbyt małej liczby Zgłoszeń Usługodawca przewiduje, że przeprowadzenie Kursu nie mogłoby pokryć wszystkich koniecznych wydatków, ma on prawo zaproponować Płatnikowi inne, równoważne świadczenie. Jeśli Płatnik nie skorzysta z oferty zastępczej, wpłacone kwoty zostaną mu zwrócone w ciągu 7 dni od momentu poinformowania Usługodawcy o nieprzyjęciu oferty zastępczej.

 

§ 7.

 1. Płatnik ma prawo odstąpić od Umowy w ciągu 14 (czternastu) dni, licząc od daty jej zawarcia, tj. wypełnienia przez niego formularza Zgłoszenia. Warunkiem skutecznego odstąpienia od Umowy jest złożenie Usługodawcy w formie  pisemnej, w dowolny sposób oświadczenia o treści pozwalającej zidentyfikować Płatnika (dane personalne, adres zamieszkania), Uczestnika (dane personalne, adres zamieszkania) oraz Umowę będącą podstawą świadczenia (np. datę zawarcia i nazwę kursu). Formularz oświadczenia o odstąpieniu Płatnik może pobrać tutaj. W przypadku złożenia oświadczenia za pośrednictwem tradycyjnej formy papierowej decyduje data stempla pocztowego, zaś w przypadku formy wykorzystującej transmisję danych decydującą jest data przesłania wprowadzonych danych.
 2. W przypadku odstąpienia przez Płatnika od Umowy, o którym mowa w ust.1 po rozpoczęciu świadczenia usługi przez Usługodawcę, Płatnik będzie zobowiązany do zapłaty za kurs w części proporcjonalnej do zajęć, z których skorzystał on lub wskazany przez niego Uczestnik.
 3. Płatnik potwierdza, iż za pomocą poniższego Regulaminu został poinformowany o prawie i zasadach odstąpienia od Umowy.
 4. Wpłaty dokonane przez Płatnika w przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu, zostaną w momencie dopełnienia warunków rezygnacji zwrócone przekazem pocztowym na adres Płatnika lub na podane konto bankowe.
 5. W przypadku nabycia Kursu METOD EFEKTYWNEJ NAUKI w wariancie PREMIUM, po zakończeniu się tej jego części, która odpowiada wariantowi STARTER, Płatnikowi przysługuje możliwość ewentualnej rezygnacji z dalszych zajęć. W takim wypadku musiałby on zgłosić ów fakt Usługodawcy w formie pisemnej, w ciągu 2 dni od dnia, w którym zakończyły się zajęcia odpowiadające wariantowi STARTER. Wówczas Usługodawca dokona zwrotu wszystkich kwot wniesionych do tego czasu przez Płatnika, przewyższających cenę Kursu w wariancie STARTER.
 6. Po upływie terminu określonego w ust. 1 i 5, Płatnikowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy na zasadach określonych w art. 746 Kodeksu cywilnego, tj. pokryje on pełne koszty jakie Usługodawca musiał ponieść żeby zorganizować i poprowadzić zajęcia kursowe przypadające na pojedynczego Uczestnika w grupie, jak również zapłaci Usługodawcy część wynagrodzenia proporcjonalnie do liczby godzin zajęć, które ten przeprowadził do dnia złożenia wypowiedzenia oraz naprawi szkodę, jeżeli wypowiedzenie wiążącej strony Umowy nastąpi bez ważnego powodu.
 7. W przypadku stosowania przez Usługodawcę specjalnych warunków promocyjnych, ustalenia takie stanowić będą integralną część zawieranej między Stronami Umowy, a ich treść będzie potwierdzona przez Usługodawcę w wiadomości email wysyłanej w przypadku rejestracji Uczestnika na Kurs.

 

§ 8.

 1. Płatnik wyraża zgodę na dokonywanie przez Usługodawcę nagrań audio-video podczas zajęć webinaryjnych, w których weźmie udział on sam i/lub Uczestnik. Ponadto wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku swojego oraz Uczestnika do celów związanych z realizacją założeń programowych i dydaktycznych, jak również promocją działań ośrodka Usługodawcy. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonywane podczas prowadzonych zajęć mogą być udostępnione pozostałym uczestnikom należącym do grupy kursowej w przypadku ich usprawiedliwionej nieobecności podczas zajęć, w szczególności takich jak choroba Uczestnika, awaria Internetu, itp., a także mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Usługodawcy, profilu ośrodka na Facebooku lub innym medium społecznościowym, bądź wykorzystane w innych materiałach promocyjnych obrazujących sposób prowadzenia zajęć.
 2. Niniejsze oświadczenie jest zezwoleniem w rozumieniu art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U. z 1994r. Nr 24, poz. 83 ).

 

§ 9.

 1. Reklamacje dotyczące usług świadczonych w ramach Serwisu należy zgłaszać pisemnie lub drogą elektroniczną na adres email: biuro@smart-up.pl, w temacie wiadomości wpisując "Reklamacja".
 2. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie po jej otrzymaniu. Reklamacje rozpatrywane są maksymalnie w ciągu 14 dni od daty ich prawidłowego złożenia. Płatnik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Płatnik zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Płatnika adres e-mail.
 3. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych brakiem oczekiwanych u Uczestnika rezultatów Kursu, będzie on miał prawo skorzystać z Kursu ponownie, chyba że poziom jego nieobecności podczas przeprowadzonych zajęć przekroczył łączny wymiar 20%. W takim wypadku Usługodawca ma prawo odmówić dołączenia Uczestnika do innej grupy kursowej.

 

§ 10.

 1. Usługodawca oświadcza, że operatorem obsługującym system płatności (przelewy bankowe i płatności kartowe) oferowanych przez niego Kursów jest spółka PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

POZOSTAŁE  POSTANOWIENIA

§ 11.

 1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszego Regulaminu stanowiącego integralną część Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
 2. Wszelkie zawiadomienia i powiadomienia wynikające ze zmian w  treści Umowy, poza postanowieniami uregu­lowanymi odrębnie w §7 Regulaminu, wymagają dla swej ważności formy listu poleconego.
 3. Strony zgodnie oświadczają, że poza Umową, w zakresie objętym jej treścią, nie istnie­ją dokonane między nimi jakiekolwiek dodatkowe pisemne lub ustne ustalenia, porozumienia, uzgodnienia i umowy.
 4. Wszelkie kontakty Płatnika z Usługodawcą mogą być podejmowane za pośrednictwem:
  1. poczty e-mail pod adresem biuro@smart-up.pl,
  2. poczty tradycyjnej kierowanej na adres: SMART UP Akademia Rozwoju Marek Podbielski z siedzibą w Olsztynie, ul. Turkowskiego 11 lok. 5, 10-691 Olsztyn,
  3. telefonu, pod numerem 511 026 062 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9:00 do 18:00 (opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora).

§ 12.

 1. Płatnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcędanych osobowych Płatnika i Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Płatnik wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 3. Płatnik może otrzymać fakturę VAT po wniesieniu każdej z płatności. Do jej otrzymania niezbędne będzie podanie daty i kwoty dokonanej płatności oraz przesłanie pełnych danych do jej wystawienia na adres biuro@smart-up.pl w ciągu 7 dni od daty dokonanej za pośrednictwem Serwisu zapłaty za Kurs.
 4. Płatnik oświadcza, że zapoznał/(-a) się z programem, rodzajem i sposobem prowadzenia Kursu i nie wnosi wobec nich jakichkolwiek zastrzeżeń.
 5. Każda z osób zawierających Umowę za pośrednictwem Serwisu oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości na podany adres email, wysyłanych przez Usługodawcę, a dotyczących niezbędnych kwestii związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych,  wiadomości o tematyce związanej z przedmiotem Serwisu, a także zawierających informację handlową o nowych produktach i usługach Serwisu i ich promocjach.

Masz dodatkowe pytania?
Skontaktuj się z nami

 

SMART UP Akademia Rozwoju

ul. Turkowskiego 11 lok. 5

10-691 Olsztyn, Polska

tel. 511 026 062

https://www.smart-up.pl